Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami,

     by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem

      i życzliwością."   Thomas Jefferson

       SZKOLNE KOŁO PCK

Od wielu lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono uczniów klas I – III gimnazjum, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

 • pomoc potrzebującym uczniom,
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak

i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia i aktywności:

- akcje edukacyjne np. Zdrowie na szóstkę, Witaminkowe Walentynki

- akcja charytatywne n. „Kampania PCK walki z głodem”

- konkursy plastyczne promujących ideały czerwonokrzyskie

- kwesty na rzecz osób potrzebujących

- puchary dla najlepszego SK PCK szkół gimnazjalnych powiatu tarnowskiego

- zbiórka zabawek, środków czystości i artykułów spożywczych dla dzieci z domu dziecka oraz chorych w klinice onkologii

- konkursy wiedzy np. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego stylu Życia PCK

- program promujący ideały wolontariatu „Spieszmy się pomagać”- akcja skierowaną do samotnych seniorów

- kurs pierwszej pomocy i profilaktyki zachowawczej w nagłych wypadkach

Rok szkolny 2015/16

W bieżącym roku szkolnym zarząd Szkolnego Koła PCK stanowią:

 1. przewodnicząca: Klaudia Pytel
 2. sekretarz :Daria Dobosz
 3. skarbnik : Jagoda Sarad

Opiekun SK PCK – nauczyciel Grażyna Armatys

Siedem Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

HUMANITARYZM - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

BEZSTRONNOŚĆ - Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ - W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

NIEZALEŻNOŚĆ - Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ - Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ - W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

POWSZECHNOŚĆ - Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Misja Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Podstawową misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Ruch podejmuje przede wszystkim takie zadania, jak:

 • ochrona życia i zdrowia,
 • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
 • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
 • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
 • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.